Skúšobné laboratórium akreditované NAH pod číslom NAH-1-1259/2019
(Stiahnuť podrobný dokument)

Technická oblasť akreditácie

 • Skúmanie kvalitatívneho fázového zloženia silikátových priemyselných surovín, polotovarov a hotových výrobkov (cement, betón, sklo, jemná keramika, tehly, dlaždice, izolačné a žiaruvzdorné výrobky) a špeciálnej technickej keramiky, ako aj zmeny hmoty a entalpie v závislosti od teploty.
 • Stanovenie obsahu kryštalického SiO2 vo vzorkách prachu (priemyselný prach a vzorky dýchateľného prachu odobraté z atmosféry pracoviska).
 • Cementy, kamenivo, zámesová voda do betónu.
 • Skúmanie chemického a elementárneho zloženia rôznych materiálov

Možnosti a nástroje testovania materiálov

Skúšanie materiálov a výskumná činnosť

 • Chemická, fyzikálna, kryštálová štruktúra, termoanalytické, morfologické skúmanie silikátových priemyselných surovín, polotovarov a hotových výrobkov (cement, sklo, izolačný materiál, betón, tehla, dlaždice, keramika, žiaruvzdorný materiál atď.).
 • Skúmanie prísad do betónu a prímesí.
 • Testovanie vody.
 • Skúmanie korózie anorganických syntetických vláknitých materiálov a vlastností vláknitých výstužných produktov. Vývoj vláknitých kompozícií špeciálnej kvality.
 • Merania súvisiace s ochranou životného prostredia (napr. stanovenie obsahu azbestu, obsahu voľnej kyseliny kremičitej atď.).
 • Test emisií CO2 pre rôzne suroviny a prísady. Kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie uhličitanov v materiáli. Vyšetrenie obsahu organických látok, Corg.
 • Vyšetrovanie súvisiace s ochranou pamiatok.
 • Využitie a recyklácia priemyselného odpadu.
 • Plnenie výskumných, vývojových a expertných úloh pomocou komplexných testovacích metód.